الأثنين. ديسمبر 4th, 2023

duhok

Alpha group شغل حدادە اومحجل المینوم . کافەانوع ،باب.حیمایە،انوع درج ،مظلە،حیمایە ،قرمید ، جملون ،قاعە،دیدیە،...

شقەللبیع

کود:207 شقە ئەڤروسیتی ،بوفروتنێ دهوک مەنطەقە تەناهی، مجمع ٲڤروستی،طابق8، عیمارەB، مەساحەت186mمتر،واجیه شیمال، سعر10،75$دفتروبازار،،پەیوەندی 07509064443