السبت. مايو 18th, 2024

duhok

شقە روژسیتی بوفروتنێ،دهوک مەنطەقەماڵطاسەری، مەساحەت165mمتر،واجیهەجنوب ،طابق 16 مواصفات شقەٳستیلام کریە، پەیوەندی07509064443