السبت. مايو 18th, 2024

شقە روژسیتی بوفروتنێ،دهوک مەنطەقەماڵطاسەری،
مەساحەت165mمتر،واجیهەجنوب ،طابق 16
مواصفات شقەٳستیلام کریە،

پەیوەندی07509064443