السبت. مايو 18th, 2024

کود:207
شقە ئەڤروسیتی ،بوفروتنێ دهوک مەنطەقە تەناهی،
مجمع ٲڤروستی،طابق8، عیمارەB، مەساحەت186mمتر،واجیه شیمال،
سعر10،75$دفتروبازار،،پەیوەندی 07509064443